fbpx
rugsėjo 30, 2018

Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Mažoji bendrija „Ir“ odontologijos namai vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais (tikslo apribojimo principas);
 • asmens duomenys tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • asmens duomenys tvarkomi tikslūs ir nuolat atnaujinami (tikslumo principas);
 • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • asmens duomenys tvarkomi taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 

 1. SĄVOKOS

 • Duomenų valdytojasMažoji bendrija „Ir“ odontologijos namai (toliau – Mažoji bendrija arba MB), juridinio asmens kodas 304813730, buveinės adresas Ivanausko g, 84, Tauragė.
 • Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko MB. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Mažosios bendrijos veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Mažosios bendrijos interneto svetainėje, Facebook puslapyje ir pan. (toliau – Svetainė). MB užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
 • Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

 • Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į MB, naudojasi Mažosios bendrijos teikiamomis paslaugomis, palieka komentarus, užduoda klausimus, kreipiasi į MB prašant suteikti informaciją ir pan.
 • Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Mažosios bendrijos svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.
 • Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

 • Pateikdamas duomenų subjektas MB asmens duomenis sutinka, kad MB naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.
 • Asmens duomenis MB tvarko šiais tikslais:
  • Medicinos paslaugų teikimas; Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • gimimo data;
 • asmens kodas;
 • duomenys apie lytį;
 • suteiktos paslaugos aprašymas;
 • elektroninio pašto adresas;
 • telefono numeris;
 • gyvenamosios vietos adresas;
 • duomenys apie sergamas ligas ir vartojamus vaistus;
 • duomenys apie diagnozę, atliktus tyrimus, paskirtą gydymą ir kitus sveikatos duomenis;
 • nuotraukas (esant duomenų subjekto (paciento) rašytiniam sutikimui);
 • rentgeno nuotraukas;
 • duomenis apie duomenų subjekto profesiją ir darbovietę (draudimo kompensavimo tikslu).
  • Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Reglamento 6 str. 1 d. b) p. (tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui) ir c) p. (tvarkymas reikalingas vykdyti MB taikomas teisines prievoles).
  • Duomenų subjektų duomenys apie sveikatą tvarkomi Reglamento 9 str. 2 d. h) p. (tvarkymas reikalingas sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ar gydymui pagal sutartį) pagrindu.
  • Priminimo apie duomenų subjekto numatomą vizitą MB teikimas; Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • elektroninio pašto adresas;
 • telefono numeris;
 • numatomi vizitai ir jų datos.
  • Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Reglamento 6 str. 1 dalies b) p. (tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui).
  • Siekdama pagerinti Svetainės veikimą, kad duomenų subjektai lengvai rastų tai, ko ieško, MB naudoja slapukus. Slapukų sąrašą galite rasti čia:
Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Slapuko galiojimo laikas Slapuko tikslas (pobūdis) Naudojami duomenys
_ga Užregistruoja unikalų ID numerį, naudojamą generuojant statistinius duomenis apie tai, kaip lankytojas naršo Tinklapyje Prisijungus prie Tinklapio 2 metai Analitinis Šifruotas unikalus ID numeris
_gat Užklausų skaičiui riboti skirtas slapukas, kurį naudoja lankomumo analizės įrankis „Google Analytics“. Prisijungus prie Tinklalapio Sesijos metu Sesijos Apsilankymo laikas
_gid Užregistruoja unikalų ID numerį, naudojamą generuojant statistinius duomenis apie tai, kaip lankytojas naršo Tinklapyje. Prisijungus prie Tinklalapio 1 diena

(24valandos)

Analitinis Šifruotas unikalus ID numeris
 • Kitais tikslais, kuriais MB turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Mažosios bendrijos teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis MB įpareigoja atitinkami teisės aktai.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 

 • MB įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
 • MB gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia MB paslaugas ir tvarko asmens duomenis Mažosios bendrijos Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Mažosios bendrijos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. MB pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
 • MB taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
 • MB garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

 • Mažosios bendrijos surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Mažosios bendrijos informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
 • Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Mažosios bendrijos paslaugų, tačiau MB ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 

 • Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.
 • Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
 • Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
 • Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

 • Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į MB:
  • teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@irodontologijosnamai.lt; Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, naudojant laisvą prašymo formą ir formatą arba naudojant rekomenduojamą MB parengtą kreipimosi formą;
  • žodžiu – telefonu +370 660 97000
  • raštu – adresu Ivanausko g, 84, Tauragė.
 • Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, MB gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.
 • MB atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

 

 • Duomenų subjektas turi:
  • informuoti MB apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. MB svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;
  • pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui MB galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 • Perduodamas MB asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.
 • Plėtojant ir tobulinant Mažosios bendrijos veiklą, MB turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje.
 • Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje.